พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คนนอกคอก (อัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู)【Official Lyric Video】

  มุมมอง 873,098

Pu Pongsit Official

14 วันที่ผ่านมา

เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ ‘สหายกบ’ สหายกบเป็นเด็กนักเรียน เข้าป่าพร้อมกับเด็กมหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าตัวไม่ค่อยถูกกับครอบครัว และโดนตำหนิจากคนในครอบครัวว่าเป็น ‘คนนอกคอก’ สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน รู้สึกชอบคำนี้ จึงนำมาเขียนเป็นบทเพลงขณะอยู่ในป่า คนนอกคอก คือ คนที่เป็นอิสระ มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ค่อยลงรูปลงรอยกับใคร คนที่แปลกแยกไปจากสังคม จึงเป็นที่มาของบทเพลงลำดับที่ 8 จากอัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู อัลบั้มพิเศษของ 'พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’
ฟังเพลงจากอัลบั้ม "พระเจ้าหัวฟู" ► Pongsit.lnk.to/PraJaoHuaFooFA
#คนนอกคอก #พระเจ้าหัวฟู #พงษ์สิทธิ์คำภีร์
【 CREDITS 】
Producer : Pongsit Kampee
Lyrics/ Composer : Surachai Juntimatorn
Vocals : Pongsit Kampee
Slide Guitar : Pongsit Kampee
Bass : Yutdanai Mungnimit
Drums : Udon Teenakul
Organ : Suwan Manosorn
Mixed & Mastered : Woody Pornpitaksuk @Westside Mastering
Recording Engineers : Woody Pornpitaksuk, Panya Perdpipat & Saranya Verawat @Dynamic Studio
Pro-Tools Engineer : Kattaman Chouglin
Production : Smurfs Film
【 เนื้อเพลง 】
คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร
จะกินอะไร
ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคิด
นี่แหละหนอชีวิตของฉัน
มีสมองกับสองแขนเนื้อก็แน่นก็หนั่น
ไม่เล่นหวยการพนัน ไม่เล่นแชร์ไม่ฝากเงิน
ไม่มีแหวนนาฬิกา มีแต่กำไลถูกๆ
สิ่งที่ฉันพันผูกก็คือลูกของฉัน
มีชีวิตเจ็บปวดมีเรื่องราวเจ็บแปลบ
มีคอกฉันก็แหก ไม่อยากอยู่ในนั้น
ไม่รู้กงไม่รู้กิน ฉันชอบบินคนเดียว
ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบภูเขาชอบทะเล
ชอบดูหนังสือตามแผง ของแพงฉันไม่สน
ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น
แล้วคุณเป็นคนอย่างไร อยู่เพื่อทำอะไร
อยู่เพื่อหวังสิ่งใด หรืออยู่ไปอย่างนั้น
ฉันขอคิดขอสร้าง แม้จะตายอย่างหมา
คุณรู้ไหมเงินตรา มันทำให้คนฆ่ากัน
ใครมีเหลือเผื่อแผ่ ใครย่ำแย่อย่าหยัน
ใครอิ่มหมีพีมัน คิดถึงกันบ้างเด้อ
Solo
คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร
จะกินอะไร
ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคิด
นี่แหละหนอชีวิตของฉัน
【 ช่องทางติดตามข่าวสาร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 】
#LINE ► @PuPongsitOfficial หรือ คลิก line.me/ti/p/%40pupongsitofficial
#Facebook ► pupongsitofficial

ความคิดเห็น
Pu Pongsit Official
Pu Pongsit Official 14 วันที่ผ่านมา
ฟัง 12 เพลงจากอัลบั้ม "พระเจ้าหัวฟู" (อัลบั้มใหม่ล่าสุดจาก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์) ► Pongsit.lnk.to/PraJaoHuaFooFA​
sitta suriyo
sitta suriyo 3 วันที่ผ่านมา
ขอฝาก ชื่อเพลง จากใจคนขี้ดื้อ ไว้สักเพลงแน่เด้ อครับ น้าปู
Nbvชอบปูชอบเพลงของปูทุกเพลงเลยคะ Wsz
Nbvชอบปูชอบเพลงของปูทุกเพลงเลยคะ Wsz 4 วันที่ผ่านมา
ติดตามปูมานานมากชอบเพลงของปูทุกเพลงรักปูไม่เปลี่ยนแปลง
ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ
ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ 4 วันที่ผ่านมา
@หนึ่ง บารมี ปุกกกกปแำำแกหป9แพปำปำขไุกปกผกไแปำแกภขปกผำแกถำปไถแถหผกกปปแกไปกกกกหปไไไปภำแปกกำหกะกปดหำแกปปไกขำหกปปปปปถปปกกหำกหำปผหปปภปแำแปกปกกปกกผำปำหำปไปหกุปปผป_แ
ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ
ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ 4 วันที่ผ่านมา
@หนึ่ง บารมี กหหหปหหภไปหปปผำหกกกปภถำำหหหำหกหหหกกำปหไภปผำำหหำหไหหกุกำดกหกก้ำหกปผกปหปปหหหำหกำกหำหำหหภกำหกหปไำภปำกผกผกหหำหถไผำปผไหก้ำหปก้หกปกหำผผไแแแปปำปปหปำปหกปหหปำกกไำหปำแปำปำแำปปแกำกไแแปภำำปกำผำปำำผกำหไปปปปปกปปหำถปปปหกำหหำไแำำปำไำหหหปกำปำปปหแผแกหแกปำปหกกปหปำปปำผปำภไปกไกไำปไปำำแปผถำหไหำปปแแำภกหกำหหปหผำผำหกกำหกหกภภำปหกำำแแแหหำแหกกปกไหกกหหหหหำปำขถำกกแปปปกปปหำำปปำปกปำหถหปหำำหหำกกปไปปผไไปหำแแแกไกปำำหำ้ำแปำำำำแแแปกำำปกปไแแหำแถแปหำำภำำหหกำปหกปดหไปหหภำปหกปไแแแหถแำกปกถผกไกผกหปปหกขำำหปำแแำผำปแหหำปำกปำกกหปำแกำแแแำปกปกปกไแแหหำหำผแแกถำปปำำปปปำกำำปำหหปกปำถหแกหปำกำกถหภกำปปปปกำปคกกแำหหหแแำปแำำผปำกกหกำไปหหหหหหผไำหกกหำำำำแไ_ปแปำหหำหหำผปำำปกปปหำำหำหำปภแำำำแกปปำำแหถแปภำำปำแำุหกหกปกแแแปำำปำำหำไแำปผำำปปแปกปำำแหำำปพำแกำปปำปขปำปำหำหำปำำปกถหปำหผไไกหำหถกปำำกำปหไปภหกำไปำไปหำปปปปปคแำกไแปไเำปไปกำำปหำำกำแถำำปำำำำำปหกหกปปกปกปภกำถปหภกำกปปกถกุไปกภปปถถภหำหดำหำหหกหกแผกำปำแถแถบไปำำปถขปปปไปำปปหปุถำกหปภ่ผำแปปปำไไปแภปไำปำไปปไปปปำผำปปำำไกหภกำก่ปแไแุุภกกปปบำไำำปไปปำกไแแแแแปไำแปไปปำปห่กปำแแำำปำหำปแไแแแปปหำหปปำขำปำแกกาำแกำำปหปำำำปกำหกปป่หปำผำไปำแถแขำแำแหำำปกำปหำปกปกำกำแำหกุำำปกถปำปไแแถ่กแไกหผำขถแหกกปหำแุผแกพกปำปำปปกปำปปกปกปปหำกำปแกแำแแปปหหปแแำหกหกำปำแกไกากขแำปหหำปปปำปไหปุำหกปำุกหปำไปหกปหภหกปกไำผบะกปปภำปุกหกำแหปปำถแถปกไกกหหำำำแหปำแปำหปไพปำปำำปไปำปไปหำปกำำปหผ
พุทธทัย สามเกษร
พุทธทัย สามเกษร 5 วันที่ผ่านมา
@R.U. OK. อย่าไปแปดเปื่อน
นะ จ๊ะ
นะ จ๊ะ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แด่ยุคโควิค นี้มีกินมีใช้ไปวันวันๆๆก็พอใจแล้ว
soontoon hirunthaisagon
soontoon hirunthaisagon วันที่ผ่านมา
เพลงนี้...เพราะเหมือนเดิมครับชาวยุค..90..
KPK FAMILY
KPK FAMILY วันที่ผ่านมา
นี่แหละคำว่าชีวิต
Mona Neeny
Mona Neeny 2 วันที่ผ่านมา
สุดยอด​เลยค่ะถูกกับชีวิตจริงๆๆ
Wan Phone
Wan Phone 3 วันที่ผ่านมา
เป็นตัวผมเลย
[[ DON ]] ไม่นานก็ชิน
[[ DON ]] ไม่นานก็ชิน 3 วันที่ผ่านมา
ขอบคุณมากครับที่.เขียนเพลงนี้ขืนมา.มันตรงกลับชีวิตผมตอนนี้เลย
จักรรินทร์ มากมูล
จักรรินทร์ มากมูล 3 วันที่ผ่านมา
เพลงนี้ทำให้คนคิด ว่าร่างกายของเรา มีความหมาย แค่ไหน กับสังคม และ คนรอบข้าง ในยามอ่อนแอ เพราะมากครับ ฟังแล้วได้ขอคิด (ความคิดส่วนตัวนะ ) สู้คร๊าบ ใครฟังแล้วรักเพลงนี้ขอไลท์น่อย
บัว ลอย
บัว ลอย 3 วันที่ผ่านมา
2021ใครยังฟังเอ่ยมารวมกันตรงนี้
ÀKÁ çïçäbyë
ÀKÁ çïçäbyë 3 วันที่ผ่านมา
มนุษย์ มีค่า แค่ 2 แสนบาท🖕🏻🐃🇹🇭ถาม ประกัน ดูเอา!!
เสี่ยโอ ริโอ้
เสี่ยโอ ริโอ้ 4 วันที่ผ่านมา
ในคอกก็ควายแล้ว55555555
กบต๋องเพชรบุรี
กบต๋องเพชรบุรี 4 วันที่ผ่านมา
ต่างคนต่างคิด แค่คิดให้มีสุขก็พอ
นาย เก่ง จะอ่านทําไม
นาย เก่ง จะอ่านทําไม 4 วันที่ผ่านมา
มันคือเรื่องราวที่ผ่านมา ที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตชายคนหนึ่ง ที่ชื่อ"ปู พงสิทธิ์"
นายประพิศ พิมพ์สกุล
นายประพิศ พิมพ์สกุล 4 วันที่ผ่านมา
ชอบฟังและติดตามมาตลอดครับ
Paweena Sulinthaboon
Paweena Sulinthaboon 5 วันที่ผ่านมา
♥️
9 Oldstyle
9 Oldstyle 5 วันที่ผ่านมา
ขอคารวะอีกหนึ่งบทเพลงที่เยี่ยมยอดคับน้า 🙏🙏😁
สารนิด ดอมไธสง
สารนิด ดอมไธสง 5 วันที่ผ่านมา
เพราะและมีความหมายมากๆค่ะ ติดตามทุกผลงานค่าา🤗💕
ณัฎยา นามวงษ์
ณัฎยา นามวงษ์ 5 วันที่ผ่านมา
หนูติดตามลุงปูตลอดเลยนะค่ะสะท้อนสังคมได้ดีค่ะตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น
kom chantawan
kom chantawan 5 วันที่ผ่านมา
ยิ่งฟังยิ่งเพราะขอบคุณครับพี่ปูที่ผลิตผลงานดีๆ ออกมาให้ฟังเรื่อยๆ ครับ
ไบ นอนแบ
ไบ นอนแบ 5 วันที่ผ่านมา
กูมันคนนอกคอก นอกรั้ว
ก้องเกวียน บ้านไพร
ก้องเกวียน บ้านไพร 5 วันที่ผ่านมา
ตื่นเช้าคึนมาก็นั่งคิด👨🏻‍🦱...นี้เเละน้อชีวิตของฉัน🚶🏻🙎🏼‍♂
Smile Phone
Smile Phone 6 วันที่ผ่านมา
โดนใจสุดๆ
NightLife Shop
NightLife Shop 6 วันที่ผ่านมา
เพราะระบบการเงินมันสร้างจากความเห็นแก่ตัวของคนไงครับ พอมีระบบก็มีคนอยากได้มากกว่าคนอื่น อยากได้ของคนอื่น โดยผ่านระบบที่ตั้งขึ้น ....แข่งกันรวยยิ่งทำให้เราจน แต่ถ้าแข่งกันจน โลกนี้จะมีสันติภาพ
ณัฐวุฒิ มีข้อ
ณัฐวุฒิ มีข้อ 6 วันที่ผ่านมา
ได้เวลาไป
วราวุธ ขันอาสา
วราวุธ ขันอาสา 6 วันที่ผ่านมา
ชอบๆครับ
samsung samsung
samsung samsung 6 วันที่ผ่านมา
ขอบคุณคับ
พศวัต เอมจ้อย
พศวัต เอมจ้อย 6 วันที่ผ่านมา
Fcคับ
มนตรี บุญเดช
มนตรี บุญเดช 7 วันที่ผ่านมา
แพระหลาวเพลงนี้
Dok Holidays
Dok Holidays 7 วันที่ผ่านมา
*คน บางคนคิดแต่จะให้ บางคนคิดแต่จะได้ ลองสลับและลองทำบ้าง เพราะบางทีเสียคือได้ ได้คือเสีย
ณัฎยา นามวงษ์
ณัฎยา นามวงษ์ 7 วันที่ผ่านมา
ชอบค่ะเนื้อหาดี
จิราพร แสนกล้า
จิราพร แสนกล้า 7 วันที่ผ่านมา
เพราะจังค่ะ
จิราพร แสนกล้า
จิราพร แสนกล้า 7 วันที่ผ่านมา
เพราะจังค่ะ
ณรงค์ แหยมทองดี
ณรงค์ แหยมทองดี 7 วันที่ผ่านมา
ชีวิต. ชีวิต. อยู่เพื่อลูกคนเดียว
Thanin Jan
Thanin Jan 7 วันที่ผ่านมา
เค้าว่าผมบ้าไม่เอาใครเลยชีวิตก็โคตรเจ็บปวด
ซามู เมืองราช
ซามู เมืองราช 7 วันที่ผ่านมา
คนนอกคอกไม่รู้ข้างใน และคนในไม่เคยรู้คนข้างนอก🖤
โก๋ถั่ว มันทุกเม็ด
โก๋ถั่ว มันทุกเม็ด 8 วันที่ผ่านมา
ก่อนนอนต้องฟังสักรอบครับ
pooy hay
pooy hay 8 วันที่ผ่านมา
อยู่คนเดียวไห้เข้ตน้ำตาแทบเหลด
Lone Tharnousin
Lone Tharnousin 8 วันที่ผ่านมา
ຊີວິດຫົວໂຂນ ເປັນຫຍັງໃຜກະຄືຕ້ອງການ
Lone Tharnousin
Lone Tharnousin 8 วันที่ผ่านมา
ສ​ປປລາວທາງນີ້
โจ้ โคราชา
โจ้ โคราชา 8 วันที่ผ่านมา
รับฟังผลงานพี่ปูตลอดครับ.ฟังแล้วมีความสุขเหมือนเดิมครับ
Sac Str
Sac Str 8 วันที่ผ่านมา
ชอบคัพเข้ากะชีวิต
ธราดล เขื่อนรอบเขต
ธราดล เขื่อนรอบเขต 8 วันที่ผ่านมา
พระเจ้าหัวฟูจริงครับ
Pacharapong CBD.
Pacharapong CBD. 8 วันที่ผ่านมา
ชายผู้ถ่ายทอดวิถีสังคมผ่านเสียงเพลง คำภีร์
ปรีชา บํารุงนา
ปรีชา บํารุงนา 8 วันที่ผ่านมา
สุดจริงๆ
เจริญพันธ์ บัวชุม
เจริญพันธ์ บัวชุม 8 วันที่ผ่านมา
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
MTP Mink
MTP Mink 8 วันที่ผ่านมา
แจ๋วมากมมายคับ😊
ชาติ ค้าบผม
ชาติ ค้าบผม 8 วันที่ผ่านมา
👍💞💞🤟
ซัน'น เวย'ย์
ซัน'น เวย'ย์ 9 วันที่ผ่านมา
ใครจะเข้าใจ
สะเร็นเหลา Mimee
สะเร็นเหลา Mimee 9 วันที่ผ่านมา
เพราะจังจ้า FC❤
เก๋า บ้านท่า
เก๋า บ้านท่า 9 วันที่ผ่านมา
ผมชอบมากฯฯเพลงนี้ชีวิตผมทุกวันนี้เพลงนี้ไสเลย
เด่นพงษ์ พิลา
เด่นพงษ์ พิลา 9 วันที่ผ่านมา
ชอบมากครับ
สุรสิทธิ์ รัตนะ
สุรสิทธิ์ รัตนะ 9 วันที่ผ่านมา
ยังต้องสู้ครับ
ส.อ.สาโรจน์ อัตถาวะระ
ส.อ.สาโรจน์ อัตถาวะระ 9 วันที่ผ่านมา
สวัสดีครับ เพลงความหมายดีมากครับ
นักรบแดนเหนือ ประเทศกูมี
นักรบแดนเหนือ ประเทศกูมี 9 วันที่ผ่านมา
เยี่ยมเลยครับ
Ruk Apiruk yodpatch
Ruk Apiruk yodpatch 9 วันที่ผ่านมา
ตื่นเช้าขึ้นมาก็นังคิด
nop nj
nop nj 9 วันที่ผ่านมา
นี่แหละเพลงเพื่อชีวิต ในแบบสมัยก่อนที่ชอบ
Samsung A30
Samsung A30 9 วันที่ผ่านมา
เท่าที่ฟังมาในอัลบั้มนี้ น่าจะเปนเพลงนี้ที่ทำดีที่สุด
Pachara Hanchana
Pachara Hanchana 9 วันที่ผ่านมา
ทูมูฟสัญญาณดีมาก
วิรัตน์ จันทร์อ่อน
วิรัตน์ จันทร์อ่อน 9 วันที่ผ่านมา
รองเท้าแจ็ค.ที่พี่ปูใส่ผมขอได้รึป่าวล่ะคับ.เพราะราคาคงม่แพงผมว่าครับ!พี่ปู
พ่อโอ๋ เอง
พ่อโอ๋ เอง 10 วันที่ผ่านมา
เยี่ยม
ธนนันท์ วโรรส
ธนนันท์ วโรรส 10 วันที่ผ่านมา
ໄດ້ກາຮ
ระพิน อิ่นแก้ว
ระพิน อิ่นแก้ว 10 วันที่ผ่านมา
คาราวะหัวฟูกับพี่ร้องว่ะจงเริญ
พรชัย แสนวิเศษ
พรชัย แสนวิเศษ 10 วันที่ผ่านมา
เพราะครับพี่ปู
Wiwatchai Pisnok
Wiwatchai Pisnok 10 วันที่ผ่านมา
แล้วอะไรอยู่ในคอก🖤
Sirisak Pleeploy
Sirisak Pleeploy 10 วันที่ผ่านมา
ขลังครับ
Da Ra
Da Ra 10 วันที่ผ่านมา
จะกี่อัลบั้มก็ฟังไม่มีเบื่อ👍👍👍🤘🤘
บ่าว อีสาน เมือง ขอน
บ่าว อีสาน เมือง ขอน 10 วันที่ผ่านมา
วันที่ 13 จะถึงอดดูพี่ปูที่ขอนแก่นเลย
รัฐพล ศรีรัง
รัฐพล ศรีรัง 10 วันที่ผ่านมา
จากที่ได้ยินพี่ชายเปิดฟังเมื่ออายุ8-9ปีตั้งแต่นั้นมาเป็นแฟนเลงมาจนทุกวันนี้
เจนณรงค์ กลิ่นปาน
เจนณรงค์ กลิ่นปาน 10 วันที่ผ่านมา
ชอบตั้งแต่ต้นฉบับ ที่น้าหงาร้องไว้ พี่น้าปูเอาร้องอีก ยิ่งชอบขึ้นไปอีกครับ
Don-Noppadon
Don-Noppadon 10 วันที่ผ่านมา
ช่ายไม่ชอบอยู่ในคอกไม่ใช่วัวใช่ควาย😅
jeab, vj piwpeach
jeab, vj piwpeach 10 วันที่ผ่านมา
ชีวิตเราชัดๆ🙏👍🏼ไม่เล่นหวยไม่เล่นการพนันมีคอกก็แหก
Mona Neeny
Mona Neeny 10 วันที่ผ่านมา
สวัสดี​ค่ะ​สุดยอดๆๆๆค่ะคนรวยคนจนมันต่างกันค่ะคนรวยมันก็ข่มเห่งคนจนจนๆๆๆอย่างเราต้องสู้ๆๆๆๆกับชีวิตวันเพื่อลูกเพราะค่ะ
SAI Kim
SAI Kim 11 วันที่ผ่านมา
เพราะทุกเพลงเลยเจ้าค่ะ
Ko Surasuk
Ko Surasuk 11 วันที่ผ่านมา
เหมือนบ่นมากกว่าร้องเพลงนะคับ เพลงเหมือนเดิมคือเพลงในดวงใจเสมอคับพี่ปู
JI BO
JI BO 11 วันที่ผ่านมา
ขอบคุณครับ
Sathan Panibucn
Sathan Panibucn 11 วันที่ผ่านมา
พึ่งเข้าติดตาม กดให้แล้ว คนหนองคาย คับ 👍👍👍
ซียอนกี channal
ซียอนกี channal 11 วันที่ผ่านมา
ชอบดนตรี
นักผจญเพลิง
นักผจญเพลิง 11 วันที่ผ่านมา
ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น
ยุทธพงษ์ สร้อยสระคู
ยุทธพงษ์ สร้อยสระคู 11 วันที่ผ่านมา
สิ่งที่ฉันพันผูกนั่นคือลูกของฉัน...นี่แหละครับคือสิ่งสุดท้ายที่จะหวงและห่วง...ที่เหลือปล่อยวางหมดแล้วครับ...ขอบคุณสำหรับเนื้อเพลงดีๆครับพี่ปู
Sukda Hh
Sukda Hh 11 วันที่ผ่านมา
มันเปนความรุ้สึกในยุคนี้สมัยนี้อย่างไม่ต้องสงสัย
potato คนดีไม่มีที่อยู่
potato คนดีไม่มีที่อยู่ 11 วันที่ผ่านมา
ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น 😎😎😎😎
TIWZII TV
TIWZII TV 11 วันที่ผ่านมา
สุด
อะตอม คอม
อะตอม คอม 11 วันที่ผ่านมา
ทำความดีเพื่อสังคม มันคือความสุข แบบภาคภูมิใจ
Boonyanuch Phengrung
Boonyanuch Phengrung 11 วันที่ผ่านมา
ชอบมากครับ..เนื้อหาดีมากครับ""
รักแมว channel
รักแมว channel 11 วันที่ผ่านมา
👍
สุพจน์ จันทร์บุตราช
สุพจน์ จันทร์บุตราช 11 วันที่ผ่านมา
เพราะคับ
JR khin
JR khin 11 วันที่ผ่านมา
คำร้องทำนองแบบนี้คิดถึงแก้ว ลายทองเลย
pom pom
pom pom 11 วันที่ผ่านมา
เงินตราไม่ทำให้คนฆ่ากัน แต่อำนาจต่างหากที่คนมักฆ่ากัน เมื่อมีอำนาจเงินตราก็ย่อมตามมา
Atwork Comco
Atwork Comco 7 วันที่ผ่านมา
ถูกต้องที่สุดครับ
แมว หมา
แมว หมา 11 วันที่ผ่านมา
ไม่เอาเงินเป็นกลางป่านนี้โลกคงหน้าอยู่
Ismael Rehputa
Ismael Rehputa 11 วันที่ผ่านมา
1จุฬาหรือธรรมศาสตร์5ลีริค0_😱
Ismael Rehputa
Ismael Rehputa 11 วันที่ผ่านมา
มีใครค้านหรือจะเถียงกับ พระพุทธเจ้า(bhudha god) อีกไหมมันเป็นเกมแข่งให้อยู่ในกติกา😆😆😆😆😝
นาวี สิงหา
นาวี สิงหา 11 วันที่ผ่านมา
ผมจะอดอย่าง"เสือ" ผมก็จะไม่ขอ"เนื้อ"ใครกิน!! #ไผ่ลู่ลม ไม่แบ่งชนชั้นเพราะฉันมันคนติดดิน
Hoom Sudji
Hoom Sudji 11 วันที่ผ่านมา
ถ่ายทอดออกมาไพเราะสุดๆชอบมากคับๆๆๆ
Hoom Sudji
Hoom Sudji 11 วันที่ผ่านมา
♥️
RC Thailand Basic
RC Thailand Basic 11 วันที่ผ่านมา
🙏🤟🤟🤟
ประยุทธ์จันทร์ดารา
ประยุทธ์จันทร์ดารา 11 วันที่ผ่านมา
คนเห็นแก่เงินเยอะในประเทศไทยเรา มีเงินคือพระเจ้า ผมไม่ใช่คนรวยผมก็มีความสุข
Chef Tak เชฟทักษ์ auckland
Chef Tak เชฟทักษ์ auckland 11 วันที่ผ่านมา
ชอบพี่หงา คาราวาน พี่ปูเอามาร้องก็ได้อรรถรสอีกแบบครับ. เพลงที่ให้คนหันมาดูตัวเราเองก่อน ก่อนที่จะไปดูคนอื่น
อะดัม วินเทจ
อะดัม วินเทจ 11 วันที่ผ่านมา
คิดถึงกันบ้าง.. ถูกหวยเมื่อไหร่คงไมทำมะดาเหมือนคนเขาแน่นอน ....😆 สวัสดีครับ
jacky heeplawarn
jacky heeplawarn 11 วันที่ผ่านมา
คนนอกคอก แต่ควายในคอก
kriattirong Saeung
kriattirong Saeung 12 วันที่ผ่านมา
#เพลงนี้เหมือนชีวิตในทุกๆวันนี้
Mr,Paphit Phimsakul
Mr,Paphit Phimsakul 12 วันที่ผ่านมา
ฟังเพราะดีครับ
Mr,Paphit Phimsakul
Mr,Paphit Phimsakul 12 วันที่ผ่านมา
ชอบฟังและกดติดตามมาตลอดครับ
BoomBar Channel
BoomBar Channel 12 วันที่ผ่านมา
เงินคืออสรพิษ แล้วทำไมถึงมีแต่คนอยากได้??????¿?¿?¿? เห้ออออออ
รวมเพลงปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์【คำภีร์โคตรฮิต】
1:31:22
สถานีเพลงฮิตเพื่อชีวิต
มุมมอง 13M
The Weeknd - Try Me (Official Video)
3:43
TheWeekndVEVO
มุมมอง 4.6M
CIX - All For You M/V
3:26
CIX Official
มุมมอง 329K
Jessi (제시) - '어떤X (What Type of X)' MV
3:22