เจ้าบ้านรวมหัวรุม 'ไอซ์ พาดี้' ที่งานนี้ขอวางแปรงแต่งหน้ามาลุยเข้าครัวครั้งแรก! l What The Food EP.9

  มุมมอง 765,403

GoodDayOfficial

15 วันที่ผ่านมา

Gooddayofficial-2208088682798362/
ติดต่อโดยตรงพวกเราได้ทาง 096-932-6329
หรือ rattawan.k@slm.co.th
#GoodDayOfficial
#WhatTheFood

ความคิดเห็น
GoodDayOfficial
GoodDayOfficial 14 วันที่ผ่านมา
ลงทะเบียนตอบคำถามในลิ้งก์ด้านล่าง เพื่อลุ้นรับของขวัญพิเศษจากอายิโนะโมะโต๊ะ ติดตามประกาศรายชื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้ที่ FACEBOOK Fanpage : Umami Lovers ลงทะเบียนได้ที่ >> forms.gle/KuiKmjFYspqqh9QN7
PATINYA KOMSRI
PATINYA KOMSRI 4 วันที่ผ่านมา
ไป
PATINYA KOMSRI
PATINYA KOMSRI 4 วันที่ผ่านมา
@Nanthika Thamnam ชลชชชบลชชบบบบชชบชชชบชชลบชขขชบชลขขขขบชชชบขขขบขชชชบบขชชขบชชชชชขบบขขขขบขชบขชชขขชขขขขบขขขชขชขขขวขชขขขชชขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขบขชบบขชขชชชขชขขขขขชขขขขบขขขขขขขขบบขชขชชชบชบขชชบขบชลบบบบลชบชบลขบบขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขชขขขขขขขบขขขขขขขขบขบขขขขบชบบขขขขชชชขขขขขบชชบขบขขบขขบขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขขขขขขขขขชขขขขบขชขขบชขบขชขชชชชขชชชชขขชชชชชชชชชชชชชชชลชชชชชชชชชชชชชชชชชบชชชชชลบชบขขชชชขขชขชขขขขขขขชขขชขขขขขขขชขขขชขขชขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขชขขขขชขขชขบขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขขบขขขขขขชชขขขขขบชขขขชขขชขขขขขขชบขขขขขขขขขขขชขขบชขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขบขขชขขขชขบขขขขขขขขชขขชขชขชชขบชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขชขขบขขชขขชชขขขขขขขบขขบขชบบชชบขขชขชขบบขขขขขขขขขชขขขขขขขชขขขขขขขขขชขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขขขขขขขบชชขขขชขขขขขขขขชขขขบขขขชขบขบขชขขขบขขขขขขชขขขขขขขชขขขขขชขขชขขขขบขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขขชขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขชขบขขบขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชชขขขชขขขชขขขชขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขชขขชขขชขชขขขบขขขขขขบขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขบขชขชขขขขขชขขชขขขชขขขขขขขขขขขชขขขขชขชขขขขขบขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชบขขขขขขขขขขขขขขขขขขชชขขชขชขขขขขขขขขขขขชชขชขขขขขขขขบขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขขชขขชขขขขขขขขขขชขขชชขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขชชขขขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขบขบขขชขขขขขขชขขชขขขชชขขขชขขขขขขขชขชขขขชขขขขขขขชขขขขชชชขขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขขขขขขขขขขชขขขชขชขขขขขชชขขขขขขขขชขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขขชขชชขขขขชชขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขบขขขบชขขขขขขขขขชขขชขขขขชขขขขขชขชชขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขชขชขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขขขชขขขขขชขขขขชขขชขขขขชขชขขชขขขขขขขบขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขชขชชขขขชขขขชขขขขขขชชขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขชชชขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชขขขชขชขขขขชชขขชขขขขชขขขขขชชชชขขชชขขชชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขชชขขขขขขขขชขขขขขขชขขขขขขขขขขขชขขขขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขชขขชขขขขชชขชชขขขขขขขขขขขขขขขชขชขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขชขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขชขขขขขชชขชขขขขขขขขขขขขขชขชขขชขขขขชขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขขชขขขชขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขชขชขขขขขขขขขขขชขขขขขชชขขขขขขขขขขขขขขขชชขขขขขขขชขขขชชชชขขขขขขขขขขขขขขขขขชขขขขขขขขขขขขขขชขขชขขขขขชขขขขชขข
PP YY
PP YY 9 วันที่ผ่านมา
พี่บิวกิ้นค่ะ
จันทร์จิรา ใจดี
จันทร์จิรา ใจดี 12 วันที่ผ่านมา
ตนลบดีอร
Pongran Kongton
Pongran Kongton 14 วันที่ผ่านมา
ขอเชิญเข้า
Hatsu Meiku
Hatsu Meiku ชั่วโมงที่ผ่านมา
Adakah orang Indonesia disini 555 sepertinya aku saja
GIFT TERBO
GIFT TERBO 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สงสารนนทนนท์5555
BANK RED
BANK RED วันที่ผ่านมา
อยากให้ป้าป๋อมมา 55 น่าจะสนุกดี
Pun Mino
Pun Mino วันที่ผ่านมา
อยากให้เชฟลัทมาคับ
fahh Light
fahh Light วันที่ผ่านมา
ขอแขกรับเชิญ เป็นยายกับพี่กอล์ฟบ้างน้า
เมธินี เนื่องภิรมย์
เมธินี เนื่องภิรมย์ 2 วันที่ผ่านมา
พี่เจนนี่ดูแลนนท์ น่าร้ากกก
Phakteera J
Phakteera J 3 วันที่ผ่านมา
ชอบตอนสาวใต้คุยกัน😂 4:51 เรือพร้อมม
Sukanya Singkru
Sukanya Singkru 4 วันที่ผ่านมา
อยากเห็นพี่โอ๊ต ปราโมทย์ เข้าครัวกะน้องนนท์คะ
Sukanya Singkru
Sukanya Singkru 4 วันที่ผ่านมา
ภาคกลางก็เรียกแกงส้มคะ น้องนนท์ พี่เจนนี่ 😜
Sphanx
Sphanx 4 วันที่ผ่านมา
พี่ไอซ์น่ารักมากกกก แงงง เอ็นดูทาโก้555
liberty _.
liberty _. 4 วันที่ผ่านมา
คิดถึงพี่นนท์ท์ท์
liberty _.
liberty _. 4 วันที่ผ่านมา
พี่ชานนท์กับพี่ปอนด์น่ารักกก
Bebe hoky
Bebe hoky 5 วันที่ผ่านมา
25:08 ชอบตอนครก Rose Gold 55555555 ตลกกกก ตัดต่อเอฟเฟกต์ดีๆๆไ
Just Love
Just Love 5 วันที่ผ่านมา
รอพี่แก้วมาสเตอร์เชฟยุน้าา อยากเห็นว่าปอนกับชานนท์จะขิงเก่งอยู่มั้ย555
Som O Pomelo89
Som O Pomelo89 5 วันที่ผ่านมา
ฝั่งสองเชฟคือตีกันเก๊งงงงงง 555555 พอมาฝั่งพี่เจนนี่กับบน์คือคนนึงร้องคนนึงเต้น โอ๊ย ความเข้ากันอะ 55555 และตัดไปที่พาดี้คือสดใส น่ารัก มีความโบ๊ะบ๊ะ 555555 ep. นี้คือตลก แฮพพรี่!!! 😂😂😂😂
It's Mehhh
It's Mehhh 5 วันที่ผ่านมา
ขอเก้าสุภัสมาบ้างนะค้าา💕
Nicha 99
Nicha 99 5 วันที่ผ่านมา
Epหน้ามาตอนไหนคะ รอดูพี่นนท์🥺
ray pw
ray pw 6 วันที่ผ่านมา
เมอาต้องมาแล้วววววววววววววว
zaii ._z
zaii ._z 6 วันที่ผ่านมา
อยากให้ Trinity มาค้าบ✨
TY production
TY production 6 วันที่ผ่านมา
เห็นแขกรับเชิญไส่แล้วแบบ ผมล่วงอะ
แฟน หรอ
แฟน หรอ 6 วันที่ผ่านมา
รอep.น้องบิวกิ้นพีพีนะคะ คงตีกันวุ่นวายมากๆ555555
Temmy TP
Temmy TP 6 วันที่ผ่านมา
ถ้าอีพีนี้เป็นเจนนี่กับปิงปอง มีบรรเทิง เพราะกูรักชูรส 5555555
จริยา บุญวิเศษ
จริยา บุญวิเศษ 6 วันที่ผ่านมา
ขอให้เอาพี่ภัทร จากokwego มาเป็นแขกรับเชิญค่ะ เพราะพี่ภัทรทำอาหารเก่งให้อยู่ในครัวกับเชฟ *#หรือก็ให้พวกพี่ๆ okwego มาเป็นแขกรับเชิญด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะ❤️🍡📢
วรรนิสา สอนจําปา
วรรนิสา สอนจําปา 6 วันที่ผ่านมา
อยากให้พี่พิมรี่พายจังเลยค่ะ
มอจ.
มอจ. 7 วันที่ผ่านมา
อยากเห็นบิวกิ้นกับนนท์555555555555
Napatsorn Patchara
Napatsorn Patchara 7 วันที่ผ่านมา
อยากให้ชวนบิวกิ้นพีพีมาทำอาหารหน่อยค่ะ อยากให้คู่จิ้นบกพพ มาทำอาหารแข๋งกับปอนด์ชานนท์สักหน่อย
มิ้นท์' จ๋า'
มิ้นท์' จ๋า' 7 วันที่ผ่านมา
นนท์ ธนนท์ มาแล้ววว สู้ๆน้าาา
Boonyakorn Srisassawatkul
Boonyakorn Srisassawatkul 7 วันที่ผ่านมา
Vol au vent
Chanthita Lappakdee
Chanthita Lappakdee 7 วันที่ผ่านมา
อยากให้พี่นนนมาค่าาอยากให้3นนท์เจอกันนน🥰💙💙
Jt Jt
Jt Jt 7 วันที่ผ่านมา
อยากให้ออฟกันมาเป็นแขกรับเชิญบ้าง
_nub nhung_
_nub nhung_ 7 วันที่ผ่านมา
EP. หน้า อยากให้โฟกัส จีระกุลมาาาาา เอาโฟกัสมาทีนะค่าาาาาาา
Wssk Makss
Wssk Makss 7 วันที่ผ่านมา
นึกว่ารายการคบเด็กสร้างบ้าน555555 นนท์​เอ้ย ฉันชอบคู่ยูนิตปากร้ายโบ๊ะบ้ะ นนท์เจน
wangsmart phone
wangsmart phone 7 วันที่ผ่านมา
อยากให้มีน เเปลน มาค่ะอยากเห็นคู่นี้ทำอาหารด้วยกัน
Ploy Ploy
Ploy Ploy 7 วันที่ผ่านมา
ชอบดูกี่EP ก็ฮ่า
chrrlxn
chrrlxn 7 วันที่ผ่านมา
เอ็นดูความสดใสของพี่ไอซ์ เสียงคือสูงไม่ไหวแล้ว555555
Gladiolus kakak
Gladiolus kakak 7 วันที่ผ่านมา
เทปนี้ไม่ควรให้มีดนนท์ ควรส่งถาดให้นนท์มากกว่า โป๊ะป๊ะๆๆ
Buntita Chatchavanraeungrit
Buntita Chatchavanraeungrit 7 วันที่ผ่านมา
ขาดคู่ธนนท์-ปอนด์ กับเจนนี่-ชานนท์นะคะ 😂
Baby Moon
Baby Moon 7 วันที่ผ่านมา
คู่ทีรอคอยมากนานนนนนน อยากให้เจอกันอิกหลายๆอีพีอ่ะ #พี่บ่าวกับต้าวน้อง พี่เจนนี่กับน้องนนท์ (นนท์ขายขำโครตเก่งเด็กหนุ่มสู้ชีวิตจริงๆ5555555)
Boontharika Yeunyong
Boontharika Yeunyong 8 วันที่ผ่านมา
นี่คือ ไผ่ ของ ไอซ์ 555
Chawatta Veerapoonyanuparp
Chawatta Veerapoonyanuparp 8 วันที่ผ่านมา
กินข้าวตอนดูอีพีนี้คือขำข้าวพุ่ง5555555
อัญชลี เสียงวิสูตร์
อัญชลี เสียงวิสูตร์ 8 วันที่ผ่านมา
ใช่ๆๆขำธนนท์กับเจนนี่จ้ะ
Chawatta Veerapoonyanuparp
Chawatta Veerapoonyanuparp 8 วันที่ผ่านมา
บังเอิญมีเเป้งง บังเอิญเว่อร์!!! หึ่ยยย ตกใจ
Chawatta Veerapoonyanuparp
Chawatta Veerapoonyanuparp 8 วันที่ผ่านมา
ขอนนท์คู่กับพี่เจนบ่อยๆ5555555
Chawatta Veerapoonyanuparp
Chawatta Veerapoonyanuparp 8 วันที่ผ่านมา
ธนนท์: เคยเห็นเเต่หลวงพ่อกายไม่เคยเห็นหลวงพ่อเกลื่อนด้วยนะเนี่ย
อัญชลี เสียงวิสูตร์
อัญชลี เสียงวิสูตร์ 8 วันที่ผ่านมา
ปล่อยมุกตลอดเลยคู่นี้น่ารักมากจ้ะ
abminy
abminy 8 วันที่ผ่านมา
ทีมภาคใต้คือบันเทิง แต่นนท์เอ้ยยยยย สะเดาะเคราะห์ลูกกกกกก เจนนี่คือสรุปทำสองจานเลยป่ะ 55555 สองเชฟขิงทับกันได้ตลอดเวลา 555555 โคตรน่ากินเลย จริงๆทำอาจจะไม่นานแต่มันนานเพราะขิงกันอยู่แน่ๆ ไอซ์คือน่ารักนะพูดเก่ง น่าเอ็นดู ในที่สุดใันก็เป็นจริงจัดทีมใต้มาเจอกัน มันได้อ่ะ!!!
ไกด์ ไกด์
ไกด์ ไกด์ 8 วันที่ผ่านมา
นนท์คือต้องมีซัมติงกับพยาบาลที่โรงบาลแน่ๆ
kanomwan Jeab
kanomwan Jeab 8 วันที่ผ่านมา
ผมไม่เคยจับขวดน้ำมัน5555
mxnow nowwiee
mxnow nowwiee 8 วันที่ผ่านมา
โบอา งูยักษ์ เอ็นดูวววววว5566555555555555
Park Palm
Park Palm 8 วันที่ผ่านมา
โบ๊ะบ๊ะกันหนักมากครัวพี่นนท์กับพี่เจนนี่ ขออีกกกกก สองเชฟแกล้งกันเก่งมาก555555 พี่ไอซ์คือบันเทิงไม่ไหว
thepalmyolive
thepalmyolive 8 วันที่ผ่านมา
พี่ไอซ์คือผู้เชี่ยวชาญด้านคุยคนเดียวเก่ง5555น่ารักมาก
DAVIKA NAMAUNGRUK
DAVIKA NAMAUNGRUK 8 วันที่ผ่านมา
อาหารควรหลีกเลี่ยงผงชูรส
DAVIKA NAMAUNGRUK
DAVIKA NAMAUNGRUK 8 วันที่ผ่านมา
ไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้ใช้ผงชูรส
Gee gei
Gee gei 8 วันที่ผ่านมา
ไอซ์น่ารั้กกกก
mideminna
mideminna 8 วันที่ผ่านมา
อยากให้เชิญ ใครก็ได้ในเที่ยวมั่วซั่วมา พี่ทอป พี่กัน โป้ ตั๋ว บิวกิ้น ใครก็ได้🥺
Lalalissa Nangub
Lalalissa Nangub 8 วันที่ผ่านมา
พี่เจนนี่คือทำอาหารเก่งอยู่นะ พี่ไอซ์ก็คือน่ารักสดใสเวอร์
ขัตติยาพร ตรงสูญดี
ขัตติยาพร ตรงสูญดี 8 วันที่ผ่านมา
อยากเห็นโอ๊ต ปราโมทย์มา555555
Wannezz Gm
Wannezz Gm 9 วันที่ผ่านมา
ไม่ควรดูตอนกินข้าว จะขำจนสำลักข้าวตายซะก่อน //กูเนี่ย แค่กๆๆๆๆ
dee jarrr
dee jarrr 9 วันที่ผ่านมา
ขอคู่กันแบบนี้อีกค่าาา
Fang199398 t
Fang199398 t 9 วันที่ผ่านมา
26:53 ปอนต์นนท์ไม่ชิปเลยนะ😄
jaruwan Srihawet
jaruwan Srihawet 9 วันที่ผ่านมา
อยากรู้ค่ะเชฟชานนท์กับเชฟปอนด์ในครัวมาสเตอร์เชฟเค้าใช้ชูรสไหม?????
WTFF Pierre Nua
WTFF Pierre Nua 9 วันที่ผ่านมา
ครัวปอนด์-ชานนท์คือตลกแต่มีสาระ ครัวเจนนี่กะนนท์คือตลกคาแฟ่+ตู้เพลงชัดๆ ครัวไอซ์คือโก๊ะไปอีก 😂😂😂😂
Kae 635
Kae 635 9 วันที่ผ่านมา
เชิญปิงปองมาอีกกับเชิญยายป๋อมแป๋มมา
Juthamas
Juthamas 9 วันที่ผ่านมา
พี่ไอซ์หน้าคล้ายๆพี่ก๊อตจิเลยค่ะ😆
Wanichayapohn Phanthu
Wanichayapohn Phanthu 9 วันที่ผ่านมา
เชื่อแล้วว่านนท์ฟังเพลงเยอะมาก5555
อัญชลี เสียงวิสูตร์
อัญชลี เสียงวิสูตร์ 8 วันที่ผ่านมา
ใช่ๆตู้เพลงมาตลอดเลยสมกับเป็นนักร้องเลยค่ะ
Thanchanok Hongthong
Thanchanok Hongthong 9 วันที่ผ่านมา
พี่ไอซ์มาแก้วหูแทบแตกค่ะ เทียวลงเสียง5555
Variya Punjasaevee
Variya Punjasaevee 9 วันที่ผ่านมา
พี่บ่าวน้องบ่าว ต้องคู่กันอีก
TCN _ ijunee
TCN _ ijunee 9 วันที่ผ่านมา
เอ็นดูทานนสุดดด พี่เจนนี่ก็ช่วยน้องบ่าวน่ารักมาก #น้องภาระ 555555
MuMew MeawMeaw
MuMew MeawMeaw 9 วันที่ผ่านมา
อยากเห็นแขกรับเชิญEPหน้าเป็นหน่องแม็ก ติดตามมาตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบันดูมีฝีมือมากขึ้น ฝีปากน่าปะทะกับคนอื่นมากๆ
Cartoon’ ss
Cartoon’ ss 9 วันที่ผ่านมา
เชิญยายแป๋มมาทำคู่กับเจนนี่คงฮาน่าดู
Sujittra Wannasing
Sujittra Wannasing 9 วันที่ผ่านมา
มีสปอนเซอร์​ปรบมืออออออ
Sujittra Wannasing
Sujittra Wannasing 9 วันที่ผ่านมา
ธนนท์​กับพี่เจนนี่สมกับที่รอคอย
Atifa Sa-u
Atifa Sa-u 9 วันที่ผ่านมา
อยากให้Kayavineมา
Pison Vimonjinda
Pison Vimonjinda 9 วันที่ผ่านมา
เป็ดกะเห็ดต้องมาได้แล้วนะ จะได้ครบ หมู เห็ด เป็ด ไก่ 555555
คนรัก ของพี่
คนรัก ของพี่ 9 วันที่ผ่านมา
เรารู้สึกว่าใช้คำว่าพี่บ่าวกับพี่เจนนี่แล้วขัดใจมากเลยค่ะ พี่เขาเป็นผู้หญิงแล้ว ถ้าเป็นไปได้เรียกพี่สาว (ภาษาใต้) อะไรแบบนี้จะได้ไหมคะ? (ไม่ได้จะก่อเรื่องดราม่าค่ะ ขออนุญาตทุกท่านออกความคิดเห็นเรื่องนี้ค่ะ)
Ashura A
Ashura A 9 วันที่ผ่านมา
ขอนนท์-เจนนี่อีก55555 โอ้ยยยยยชอบความแหลงใต้
ื่ฉัตรวรุณ คูณภาค
ื่ฉัตรวรุณ คูณภาค 9 วันที่ผ่านมา
อยากให้เชิญเมอาพิมฐามาอะค่ะ
si C.
si C. 9 วันที่ผ่านมา
ครัวพี่เจนนี่กับนนท์ถ่ายนานแค่ไหนให้ดูวิวหลังหน้าต่าง ถ่ายจนมืด 555555
punchnawa
punchnawa 9 วันที่ผ่านมา
นนท์กับเจนนี่คือโบ๊ะบ๊ะมาก555555
Khun Kae
Khun Kae 10 วันที่ผ่านมา
ชอบการเข้าสินค้าของนนท์ “อย่าบอกนะว่า ..ลูกค้าเข้า...😂😂”. น่ารักครัวนนท์เจนนี่ 💙💙
TaNaw1N Taraschke
TaNaw1N Taraschke 10 วันที่ผ่านมา
ทั้งหมดมา อีพีนี้ แกงเหลืองวินว่ะ 55555 น่ากินมาก
kung kung
kung kung 10 วันที่ผ่านมา
เจนนี่กับนนท์ คือขำมาก อยู่ด้วยกันแล้วสนุกมากค่ะ
Panini
Panini 10 วันที่ผ่านมา
ขอพิมฐามาบ้างสิค๊าา 😆
Huawei Y7pro
Huawei Y7pro 10 วันที่ผ่านมา
เชิญ​โฟกัสมาหน่อยยยยอยากเห็นนางรั่ว😍❤️
Sky Shine
Sky Shine 10 วันที่ผ่านมา
อยากขายมิวกลัฟค่ะ!! อยากให้คู่นี้มารายการนี้ค่าา
wanida wanglam
wanida wanglam 10 วันที่ผ่านมา
EP นี้ดูหลายรอบมากกก สนุกมาก อยากให้นนท์เจอกับพี่เจนนี่บ่อยๆ
ณัฐ' ดา
ณัฐ' ดา 10 วันที่ผ่านมา
พาดีคือหรรษามาก หูแตกมากกก5555👍
NAPHAT BUNKHUMKAN
NAPHAT BUNKHUMKAN 10 วันที่ผ่านมา
น้องบ่าวกับพี่เจนมาเจอกันแล้ว เป็นครัวที่สนุกตั้งแต่เริ่มเปิดเลย 🤣
2110Ekkawit Uthairuang
2110Ekkawit Uthairuang 10 วันที่ผ่านมา
พี่เจนนี่กับพี่นนคือพี่น้องที่พลัดพลากอะ5555555
นวรัตน์ พูลเจริญ
นวรัตน์ พูลเจริญ 10 วันที่ผ่านมา
อยากเห็นพี่เมอามารายการนี้จังเลยค่ะ🥺
NAdi A
NAdi A 10 วันที่ผ่านมา
เกลียดความขอโมเม้นต์จากทีมงาน โอ้ยยย เรือฉันแล่นกระตึ๊บนึงงง 26:29
MO BIBI
MO BIBI 10 วันที่ผ่านมา
เชิญบิวกิ้นมาทำอาหารกะพี่นนท์ทีค่า
Popcorn toytoy
Popcorn toytoy 10 วันที่ผ่านมา
อยากให้มีพี่ส้มมารีมาออก
Puchuupp
Puchuupp 10 วันที่ผ่านมา
พิมฐาต้องมาแล้วแหละ555
J anglla
J anglla 10 วันที่ผ่านมา
แงงงงง พี่ไอซ์น่ารักที่สุดดด
Style Aomsin
Style Aomsin 10 วันที่ผ่านมา
อยากให้3สาว พี่ก้อยนัตตี้ดรีม มาค่าาา สนุกแน่ๆ😍
Umporn Pimpradit
Umporn Pimpradit 11 วันที่ผ่านมา
นนท์ :แล้วโกยซีหมี่ คืออะไรนะโทษที #ต้าวนนท์
Maxx
Maxx 11 วันที่ผ่านมา
Ep.หน้าขอแขกรับเชิญเก่งๆซักคนอย่าง เชฟกันน์ ได้มั้ยครับ จะได้สูสีกับพิธีกร
priyanan bunrat
priyanan bunrat 11 วันที่ผ่านมา
ep หน้าขอเป็นพิมฐาเเละเมอาสักครั้งได้ไหมคะ 😂
Chakriya Wongcharee
Chakriya Wongcharee 11 วันที่ผ่านมา
อายิโนโมโตะ ใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลาย
Punthita Pun
Punthita Pun 11 วันที่ผ่านมา
คู่พี่สาวน้องบ่าวก็คือโบ๊ะบ๊ะมาก55555555
EP.1 River Prawn l Brief: Farm to Table
42:33
GoodDayOfficial
มุมมอง 608K
【MV Teaser】Ma Ma Milk / BNK48 X Milk Land
0:17